Till dig som är uppfödare


Klubbens rekommendation gällande avel

  • att alla tilltänkta avelsdjur ögonlyses inom ett år före parning. Undersökningen bör ske så nära inpå parningen som möjligt.
  • att auskultation (lyssning med stetoskop) av hjärta sker inom tolv månader före parning. Detta ska göras av veterinär med specialistkompetens i kattens och hundens sjukdomar. (Hund med utan anmärkning (UA) kan användas i avel)
  • att avstå från att avla på hundar med bakre polär katarakt eller total katarakt. Noteras bör att katarakter enligt ovan inte är vanligt förekommande i rasen men att de bör hållas under uppsikt. Läs mer om katarakt på skk.se.
  • att uppfödarna uppmuntrar valpköpare vars hundar uppnått 5 års ålder att ögonlysa dessa för rasens bästa.
  • att uppfödarna strävar efter att bibehålla en låg inavelsgrad, i genomsnitt 2,25 % eller lägre, samt att de undviker parningar närmare än kusinparning, d.v.s. 6,25 % inavelsgrad. Läs SKK:s information om inavel.
  • att hanhundarna inte överutnyttjas, d.v.s. en hanhund ska inte vara far till fler valpar (i Sverige) än vad som motsvaras av 25% av genomsnittet av antalet registreringar under de fem senaste åren. Beräknat på åren 2012 – 2016 är detta ca 21 valpar.
  • att undvika att upprepa parningskombinationer, framför allt där båda könen förekommer i avkomman.

Uppfödaren ska följa Svenska Kennelklubbens rekommendationer och Jordbruksverkets regler.

 

Klubbens rekommendation gällande annonsering. Gäller from 2017-01- 01.

  • Uppfödare rekommenderas delta på minst varannan av klubbens avelskonferenser. Avelskonferenser är planerade till varje år med start 2018, 2019 och 2020 (revidering av RAS 2020). Om man ej har närvaro på avelskonferenser minst varannan gång så tas man bort från uppfödarlistan, om närvaro året efter så sätts man in igen på listan,  Information till uppfödare. Enligt beslut 2017-12- 12 på rekommendationer från avelskonferensen samma år.
  • Vid annonsering av valpkullar gäller följande: Uppfödaren ska vara fullbetalande medlem i klubben. Uppfödaren ska vara bosatt och ha sin registrerade kennelverksamhet i Sverige. Om kenneln har flera delägare ska samtliga vara fullbetalande medlemmar i SNTK
  • Uppfödaren som annonserar på SNTK hemsida skall följa SNTK rekommendationer för avelsdjuren

 

AVELSKOMITTÈ: 

Anette Erlandsson, (sammankallande) anette.erlandsson@telia.com 
Gunilla Jansson, stummelsbol@telia.com
Ingunn Olaussen, ingunn.olaussen@gmail.com